Logo-DennisJJansen-Crop.png

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dennis Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1:     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Develop: Develop Training & Coaching, alsmede haar medewerkers.
b. Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Develop een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
c. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Develop en Opdrachtgever.
d. Diensten: Alle in het kader van een overeenkomst tussen Develop en Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden door Develop zoals, maar niet beperkt tot:

 – in-company trainingen
 – open trainingen
 – online traingen
 – (persoonlijke) coachingstrajecten.
 – advieswerkzaamheden.

1.2:  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Develop en op iedere overeenkomst tussen Develop en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is afgeweken. Wanneer Opdrachtgever deze voorwaarden voor een Overeenkomst met Develop heeft aanvaard zullen zij automatisch van toepassing zijn op toekomstige Overeenkomsten tussen Develop en Opdrachtgever, voor zover het tegendeel niet schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1: Alle offertes en aanbiedingen van Develop zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, of gedurende een andere termijn die uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Develop kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2: Ieder door Develop gedaan aanbod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Develop mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

2.3: De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3 – AUTEURSRECHTEN

3.1: Het auteursrecht op al het door Develop ontwikkelde en ten behoeve van diensten ingezette materiaal berust bij Develop. Dit materiaal mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Develop.

3.2: Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking tussen Develop en Opdrachtgever voortkomt, berust strikte geheimhouding. Zowel Opdrachtgever alsook Develop verplichten zich tot absolute geheimhouding omtrent alle aan elkaar verstrekte informatie over het bedrijf, afdelingen alsmede medewerkers van Opdrachtgever c.q. Develop.

ARTIKEL 4 LEVERING EN UITVOERING VAN DIENSTEN

4.1: Develop voert diensten uit overeenkomstig het met de opdrachtgever besproken uitvoeringsplan. Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht.

4.2: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.3: Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor, alsook de te berekenen prijs en overige voorwaarden, worden beïnvloed. Develop zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.4: Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Develop de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.5: Develop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap

4.6: Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Develop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.7: De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Develop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Develop worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Develop zijn verstrekt, heeft Develop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8: Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever  Develop daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5 – BETALING, TARIEVEN EN GARANTIE

5.1: De tarieven voor de te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen Develop en de Opdrachtgever vastgesteld. Behalve als er, zoals in het geval van online trainingen, sprake is van vooraf vastgestelde tarieven (al dan niet door een kortingsactie).

5.2: Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voor de eerste uitvoeringstermijn, op een door Develop aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Develop aangegeven.

Online trainingen worden direct online via een geselecteerde online betalingsmethodes afgerekend. Waarbij voor sommige online trainingen ook sprake kan zijn van betaling in meerdere termijnen.

5.3: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4: De overeengekomen tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

5.5: Op iedere online training geldt een garantieperiode van 30 of 60 dagen (afhankelijk van de soort training), waarbij u als koper de mogelijkheid heeft tot volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de aangeschafte online training. Deze garantieregeling staat ook altijd beschreven bij de verkoop- cq. aankooppagina van desbetreffende online training.

ARTIKEL 6 –  OPSCHORTING, ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1: Develop kan te allen tijde beslissen de overeenkomst schriftelijk op te schorten of te beëindigen, zonder daardoor schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.

6.2: Opdrachtgever is gerechtigd onder de volgende voorwaarden een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren:

a. Bij annulering van deelname aan een open training tot twee weken voor aanvang van de training, verplicht men zich tot betaling van 25% van de totale verschuldigde deelnamekosten met een minimum van € 50,- administratiekosten. Bij annulering van deelname aan een open training binnen twee weken voor de aanvang wordt 100% berekend, tenzij anders in onderling overleg is overeengekomen.

b. Annulering van een in-company training of een coachingstraject door Opdrachtgever tussen vier en twee weken voor de aanvang, verplicht de Opdrachtgever tot betaling van 50% van het overeengekomen tarief en bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang wordt 100% van het overeengekomen tarief berekend, tenzij anders in onderling overleg is overeengekomen.

c. Annulering van diensten anders dan genoemd onder a en b door Opdrachtgever binnen een maand voor uitvoeringsdatum, verplicht deze tot betaling van alle gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 20% van het overeengekomen tarief.

6.3: Indien Develop tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of tot het leveren van vervangende diensten.

6.4: In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Develop vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Develop op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.5: Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6: De vorderingen van Develop op de opdrachtgever zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. na het sluiten van de overeenkomst aan Develop ter kennis gekomen omstandigheden geven Develop goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien Develop de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

6.7: In de onder lid 6.4 genoemde gevallen is Develop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Develop schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

7.1: Geen kosten zijn verschuldigd indien Develop door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en aanbiedt op een nader te bepalen tijdstip alsnog deze dienst, tegen betaling van de overeengekomen kosten, alsnog uit te voeren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Develop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Develop niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Develop worden daaronder begrepen. Develop behoudt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/coach dan degene waarmee de Opdrachtgever zich in beginsel heeft gecontracteerd.

7.2: Develop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Develop haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3: Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Develop opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Develop niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4: Indien Develop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1: Develop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan aan (eigendom van) Opdrachtgever en/of deelnemer(s).

8.2: Develop is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die de Opdrachtgever en/of deelnemer heeft geleden bij het niet doorgaan van een training/coaching/dienst.

8.3: Indien Develop verhinderd is de dienst uit te voeren door toedoen van Opdrachtgever, dan behoudt Develop nochtans de volle aanspraak op betaling van het overeengekomen bedrag.

8.4: Indien Develop ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a. De aansprakelijkheid van Develop, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Develop beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c. In afwijking van wat hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Develop of haar ondergeschikten.

e. Develop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 9 – GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 10 – GEBREKEN EN KLACHTEN

10.1: Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Develop.

10.2: Indien een klacht gegrond is, zal Develop de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever te worden bewezen.

10.3: Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Develop slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

ARTIKEL 11 – HONORARIUM

11.1: Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 11.2, 11.5 en 11.6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 11.3 t/m 11.6 van dit artikel.

11.2: Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

11.3: Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Develop, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.4: Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

11.5: Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek per maand in rekening worden gebracht.

11.6: Indien Develop met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Develop niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Develop mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Develop kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

ARTIKEL 12 – INCASSOKOSTEN

12.1: Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:

 – over de eerste            €     6.500,-         15%
 – over het meerdere tot€   13.000,-       10%
 – over het meerdere tot€   32.500,-         8%
 – over het meerdere tot€ 130.000,-         5%
 – over het meerdere                                   3%

12.2: Indien Develop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENBESLECHTING

De rechter in de vestigingsplaats van Develop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Develop het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Develop en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.